Polityka Prywatności Gabinetu Numizmatycznego Damian Marciniak

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, a w szczególności informuje:
• jakie dane są przez nas przetwarzane oraz czy ich przetwarzanie jest niezbędne,
• kto jest administratorem Twoich danych osobowych,
• w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy Twoje dane,
• komu udostępniamy przetwarzane dane osobowe,
• jakie prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych mają Użytkownicy naszych usług.

Postanowienia ogólne

 1. Dla lepszego zrozumienia niniejszej Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został słowem „Ty”, zaś określenie „Administrator” zastępujemy słowem „My”.
 2. Poprzez sformułowanie „nasza strona internetowa” należy rozumieć stronę internetową https://gndm.pl oraz powiązane z nią strony znajdujące się w domenie gndm.pl, to jest https://archiwum.gndm.pl, https://aukcje.gndm.pl i https://ibap.gndm.pl.

Zakres i cel przetwarzania danych

 1. Jeśli posiadasz konto na naszej stronie internetowej, to przetwarzamy Twoje dane takie, jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres IP.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i z wdrożoną przez nas Polityką Prywatności.
 3. Przetwarzanie danych następuje wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do prawidłowego świadczenia naszych usług drogą elektroniczną i do realizacji prawnie uzasadnionych interesów, bez naruszania poprzez przetwarzanie danych praw i wolności osoby, której te dane dotyczą. Zakres i cel przetwarzania danych wynika bezpośrednio z wyrażonej przez Ciebie zgody, np. zapisu do naszego newslettera.
 4. Aby podnieść skuteczność ochrony danych osobowych wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz kontrolę dostępu do naszych baz danych, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 5. Twoje dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby przez nas do tego upoważnione. Również dane osobowe podawane w formularzach na naszych stronach są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 6. Na naszej stronie internetowej korzystamy z bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL). Zainstalowany Certyfikat SSL, widoczny dla użytkownika jako symbol kłódki w pasku adresu oraz https:// na początku adresu, potwierdza bezpieczeństwo szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy Tobą a serwerem naszej strony internetowej. Gwarancja zachowania poufności danych i całej komunikacji jest udzielana przez niezależny podmiot czyli wystawcę Certyfikatu SSL.
 7. Nasza strona internetowa używa cookies, czyli niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwer www i przechowywanych przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Gdy ponownie połączysz się ze stroną, rozpozna ona urządzenie, z którego się łączysz na podstawie cookies. Ułatwia to korzystanie z wcześniej odwiedzonych stron poprzez zbieranie danych do monitorowania sposobu korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej. Gromadzone informacje dotyczą danych takich, jak adres IP, typ wykorzystywanej przeglądarki, język, system operacyjny, dostawca usług internetowych, czas i data połączenia czy lokalizacja. Na naszej stronie zbieramy też informacje o użytkownikach, korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 8. W każdej chwili masz możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji zapisywania cookies poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej.

Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02 Hotel Marriott, Centrum Biznesowe LIM, 00-697 Warszawa, NIP: 831-147-96-58. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w naszej firmie jest Inspektor Ochrony Danych (IOD), p. Damian Marciniak. Możesz się z nim kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz realizacją Twoich praw związanych z przetwarzaniem, na adres e-mail: gndm@gndm.pl lub listownie na adres: Al. Jerozolimskie 65/79 0A.02 Hotel Marriott, Centrum Biznesowe LIM, 00-697 Warszawa.

Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych osobowych

 1. Masz prawo dostępu do swoich danych, które przetwarzamy, a także do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Usunięcie Twoich danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub wniesienia uzasadnionego prawnie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wówczas Twoje dane zostaną usunięte z wszystkich lokalizacji cyfrowych (np. serwera, poczty, dysków zewnętrznych i przenośnych) oraz z papierowych kopii.
 3. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo do wycofania tej zgody. Niektóre z Twoich danych osobowych mogą być jednak przetwarzane po cofnięciu Twojej zgody, a nawet po rozwiązaniu Umowy z Tobą, jednak tylko w zakresie i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli wynika to z przepisów prawa.

Okres przetwarzania danych

 1. Twoje dane przetwarzane są do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. W przypadku udzielenia zgody będzie to okres do momentu jej cofnięcia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, o ile nie zajdą okoliczności określone w pkt. 4c niniejszej Polityki Prywatności.
 2. W pozostałych przypadkach okres przetwarzania danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (np. podatkowych i rachunkowych) oraz z uzasadnionego interesu Administratora Twoich danych osobowych czyli Gabinetu Numizmatycznego Damian Marciniak.

Udostępnianie danych

 1. Twoje dane mogą być przekazywane przez nas innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, jednak ich przetwarzanie przez te podmioty musi wynikać z umowy z nami, z zachowaniem poufności i odpowiednich środków ochrony bezpieczeństwa informacji.
 2. Podmioty upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa, np. organy ścigania, mogą żądać od nas udostępniania Twoich danych osobowych. Nie udostępniamy natomiast Twoich danych osobowych podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Wśród firm, z którymi współpracujemy znajdują się nieliczne posiadające swoją siedzibę poza terytorium Europejskim Obszarem Gospodarczym takie, jak Google i Facebook. Przekazując Twoje dane do firm spoza terytorium EOG sprawdzamy czy posiadają one gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych, wynikające ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.